Handelsbetingelser

Hos Gaia Jewels

1. INDLEDNING

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (i det følgende ”Vilkårene”) finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem PODBAGACH og køber (i det følgende: ”Kunden”). Det påhviler Kunden at bevise det, såfremt der er indgået aftale, der afviger fra Vilkårene.

2. KØBSAFTALENS INDGÅELSE

2.1 Kunden foretager sin varebestilling på PODBAGACHS hjemmeside www.migration.isreborn.com.

2.2 Når Podbagach har modtaget Kundens bestilling on-line, vil Kunden på e-mail eller med almindelig post modtage en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen angiver bl.a. et ordrenummer og indeholder en oversigt over de bestilte varer samt Kundens navn og adresse samt den postadresse, hvortil varen skal leveres.

2.3 Købsaftalen anses først for endeligt indgået, når PODBAGACH pr. e-mail har tilstillet Kunden den i § 2.2 nævnte ordrebekræftelse med meddelelse om, at ordren bliver ekspederet.

2.4 For at sikre Kunden en korrekt behandling ved eventuel fortrydelse eller reklamation, opbevares de af Kunden afgivne oplysninger, herunder købsaftalen, i PODBAGACH’s arkiver i 2 år fra ordrens indgivelse. Kunden accepterer, at disse oplysninger tillige kan benyttes i forbindelse med PODBAGACH’s markedsføring overfor Kunden. På anmodning er det i 2 år fra ordrens indgivelse muligt for Kunden at få købsaftalen udleveret fra PODBAGACH.

3. FORTRYDELSESRET

3.1 Forbrugerkøb er omfattet af Lov 2004-06-09 nr. 451 (med senere ændringer) om visse forbrugeraftaler med senere ændringer – i daglig tale: ”Dørsalgsloven”. I henhold til denne lov kan Kunden fortryde sit køb indtil 14 dage efter at Kunden har modtaget den i § 2.2 nævnte ordrebekræftelse og Kunden har fået varen i hænde. Såfremt Kunden ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende, skal Kunden underrette PODBAGACH herom ved brev eller e-mail, som skal afsendes inden udløbet af 14-dages fristen. Fortrydelsesretten kan også gøres gældende ved at returnere varen inden for 14 dage efter varens modtagelse. Har Kunden imidlertid taget varen i brug, kan Kunden ikke længere gøre fortrydelsesretten gældende. Varen skal ved returnering returneres i væsentlig samme stand, som den var, da den blev leveret. Returneres til Linnésgade 35, 4th,1361 København K.

4. PRISER OG BETALING

4.1 Produktsortimentet og de til enhver tid gældende priser fremgår af PODBAGACH’s hjemmeside www.migration.isreborn.com. De angivne priser er inkl. moms samt skatter og afgifter, der måtte påhvile varer af den pågældende art, men ekskl. fragt af varen.

4.2 Betaling for varerne sker elektronisk på PODBAGACH’s hjemmeside i forbindelse med varens bestilling.

5. LEVERING

5.1 PODBAGACH leverer varen til den af Kunden angivne leveringsadresse i hele Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne). Den normale leveringstid er 8-14 dage fra Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen, men forsinkelse med leveringen kan ikke anses for hævebegrundende for Kunden.

5.2 Leveringsomkostningerne fremgår af www.blaest.nu.

6. KUNDENS UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATIONSRET

6.1 Kunden er forpligtet til at foretage en grundig undersøgelse af varen, så snart Kunden har fået varen i hænde. Såfremt Kunden ved sin undersøgelse konstaterer mangler ved det leverede, skal Kunden – for ikke senere at fortabe retten til at gøre manglerne gældende – i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold orientere PODBAGACH herom. Det anbefales, at reklamationer indgives elektronisk til [indsæt e-mail-adresse]. En evt. returnering af varen skal finde sted til PODBAGACHS i § [indsæt] anførte adresse.

6.2 Indsendes den mangelfulde vare til PODBAGACH, skal varen være forsvarligt emballeret. Skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre, at Kundens reklamationsret bortfalder.

6.3 Ved en hvilken som helst reklamation bedes ordrenummeret oplyst.

7. FORBEHOLD

7.1 Med de begrænsninger, der i øvrigt følger af Vilkårene, har Kunden ret til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab, der følger af ansvarspådragende forhold hos PODBAGACH. En evt. erstatningsudbetaling er maksimeret til varens fakturapris inkl. fragt.

7.2 PODBAGACH er dog aldrig erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, produktionstab eller tab som følge af, at varen eller tjenesteydelsen ikke kan benyttes som forudsat elle tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes.

7.3 PODBAGACH er ikke ansvarlig for fejl og mangler der kan henføres til andre producenter, samarbejdspartnere, leverandører eller serviceudbydere og krav over for sådanne skal rejses direkte over for den pågældende.

7.4 PODBAGACH tager forbehold for prisstigninger, trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.

7.5 PODBAGACH er ikke forpligtet til at opfylde købsaftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, som er uden for PODBAGACH’s kontrol, herunder – men ikke begrænset til – brand, krig eller militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, væsentlige afbrydelser eller forstyrrelser i tekniske eller IT-mæssige systemer, som PODBAGACH ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

7.6 For så vidt angår Kundens brug af hjemmesiden www.PODBAGACH.dk henvises til Generelle Betingelser for brug af Hjemmesiden.

8. PODBAGACH

8.1 PODBAGACH (CVR-nr. 32414079) kan kontaktes alle ugens hverdage kl. 9-16 på telefon: 26 835 293. Elektronisk post skal sendes til [email protected] Almindelig brevpost skal sendes til PODBAGACH, Linnésgade 35, 4. th., 1361 København K. Alle praktiske oplysninger fremgår af PODBAGACHS Hjemmeside www.blaest.nu.

9. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

9.1 Alle tvister, som måtte udspringe af købsaftalen, skal afgøres efter danske regler (ekskl. lovvalgsregler), ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten.

9.2 Vilkårene (version 01.05) træder i kraft den 1. maj 2012.

Spørgsmål?

Vi ser frem til dit spørgsmål og vil svare på det hurtigst muligt.

Sending

© Gaia Jewels 2019 - All rights reserved. Reborn Revenue share your knowledge. See more.

Log in with your credentials

Forgot your details?